Algemene voorwaarden / General Terms & Conditions (for English see below)

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Reshape Fitness Coaching en een deelnemer, tenzij Reshape Fitness Coaching en de deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Definities

Reshape Fitness Coaching: bedrijf statutair gevestigd te Tilburg.

Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een overeenkomst heeft afgesloten bij Reshape Fitness Coaching.

De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Reshape Fitness Coaching en de client.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst

De overeenkomst tussen Reshape Fitness Coaching en de cliënt komt tot stand door middel van:
Het online aanmelden via het online formulier op de website van Reshape Fitness Coaching.

Nadat de cliënt op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Reshape Fitness Coaching worden overgedragen.

Een client heeft bij het online aanmelden het recht om aan Reshape Fitness Coaching mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Reshape Fitness coaching gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Reshape Fitness Coaching heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

Reshape Fitness Coaching verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Reshape Fitness Coaching de persoonsgegevens voor de doeleinden:

Facturatie

Debiteurenadministratie

Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Reshape Fitness Coaching. Reshape Fitness Coaching mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Artikel 4: Abonnementsgelden

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt minimaal 1 maand, tenzij anders afgesproken, en is niet tussentijds opzegbaar.

De ingangsdatum wordt bepaald bij het starten. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Reshape Fitness Coaching de aanmelding heeft ontvangen.

De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Reshape Fitness Coaching biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van elke maand bij vooruitbetaling te voldoen.

Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van minimaal 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL, Paypal of creditcard betalingen. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL of Paypal of van de creditcard (VISA of Mastercard) van toepassing.

De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand (een maand is 4 weken vanaf startdatum van de cliënt) op de rekening van Reshape Fitness Coaching te zijn binnengekomen. Reshape Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

Reshape Fitness coaching is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
De cliënt heeft geen recht op restitutie van (vooraf)betaalde gelden.

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

Reshape Fitness Coaching levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op het gebied van gedrag, voeding, training en herstel.

De door Reshape Fitness Coaching te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Doordat de diensten van Reshape Fitness Coaching online geleverd worden, kan Reshape Fitness Coaching niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

Reshape Fitness Coaching zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op reshapefitnesscoaching@gmail.com. Na de melding zal Reshape Fitness Coaching de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met een dienst van Reshape Fitness Coaching

De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Reshape Fitness Coaching haar diensten via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Reshape Fitness Coaching, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

De cliënt gaat akkoord dat Reshape Fitness Coaching alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Reshape Fitness Coaching behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Reshape Fitness coaching te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Reshape Fitness Coaching.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Reshape Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

Reshape Fitness coaching is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Reshape Fitness Coaching geleverde diensten.

Reshape Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

Reshape Fitness Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Reshape Fitness Coaching.

In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Reshape Fitness Coaching zou liggen, is de aansprakelijkheid van Reshape Fitness Coaching beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Reshape Fitness Coaching. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Reshape Fitness Coaching geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van het Reshape programma beperkt tot driemaal het bedrag dat door Reshape Fitness Coaching aan de cliënt in rekening is gebracht.

Zowel Reshape Fitness Coaching en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Zowel Reshape Fitness Coaching en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.

De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Reshape Fitness Coaching indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.


Artikel 7: Beëindigen

Een lidmaatschap eindigt niet automatisch na verloop van de eventuele contractduur. Deze wordt telkens automatisch met 1 maand verlengd en is na de contractduur van 3 maanden dus maandelijks opzegbaar.

De cliënt kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen. Opzegging moet door de client schriftelijk doorgegeven worden.

Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

  1. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  2. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  3. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  4. De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Reshape Fitness Coaching en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Reshape Fitness Coaching verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Reshape Fitness Coaching) recht om de producten en diensten van Reshape Fitness Coaching te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

Wanneer in een overeenkomst tussen Reshape Fitness Coaching en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Reshape Fitness Coaching wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Reshape Fitness Coaching te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Reshape Fitness Coaching.


Artikel 10: Communicatie

Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Reshape Fitness Coaching zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

De cliënt gaat ermee akkoord dat Reshape Fitness Coaching de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

De cliënt gaat ermee akkoord dat Reshap Fitness Coaching de cliënt mag benaderen voor commerciële doeleinden. De cliënt heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

Binnen de diensten van Reshape Fitness Coaching kunnen clienten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Reshape Fitness Coaching en beëindiging van de gebruikslicentie.

Het staat Reshape Fitness Coaching ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 11: Slotbepalingen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Reshape Fitness Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Reshape Fitness Coaching en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

Reshape Fitness Coaching is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

ENGLISH:

Article 1: Applicability

These General Terms and Conditions apply to all existing and future agreements entered into between Reshape Fitness Coaching and a participant, unless Reshape Fitness Coaching and the participant agree otherwise in writing prior to the conclusion of the Agreement.

Article 2: Definitions

Reshape Fitness Coaching: company with registered office in Tilburg.

Client: natural person of 18 years and older who has concluded an agreement with Reshape Fitness Coaching.

The Agreement: the agreement between Reshape Fitness Coaching and the client.

Article 3: Conclusion of agreement

The agreement between Reshape Fitness Coaching and the client is established by means of:

Registering online via the online form on the Reshape Fitness Coaching website.

After the client has clicked on “complete order and pay”, the Agreement is valid.

The Agreement is strictly personal and can only be transferred with permission from Reshape Fitness Coaching.

When registering online, a client has the right to inform Reshape Fitness Coaching that he/she renounces the Agreement, without payment of a fine and without stating a reason, within 14 days from the day following the registration. This does not apply to other forms of registration. The cancellation must be made in writing.

Reshape Fitness coaching only enters into agreements with persons who are at least 18 years old and at most 65 years old. The client guarantees that he/she provides a correct date of birth. Reshape Fitness Coaching has the right to dissolve the Agreement if it appears that the customer is younger than 18 years old or older than 65 years.

Reshape Fitness Coaching processes the client’s personal data within the framework of the applicable laws and regulations regarding the protection of privacy, in particular the Personal Data Protection Act, in a manner and for the purposes as described in more detail below.

In the context of business operations, Reshape Fitness Coaching processes the personal data for the following purposes:

Billing

Accounts Receivable

Complaints handling and dispute resolution

To prevent, detect and combat fraud and irregularities

For market research and commercial purposes such as sales and sales activities related to the services of Reshape Fitness Coaching. Reshape Fitness Coaching may provide this information in the context of the aforementioned objectives to a third party to whom it has transferred the claim.

Article 4: Subscription fees

The Agreement is entered into for the agreed contract period. The contract duration is at least 1 month, unless otherwise agreed, and cannot be terminated prematurely.

The effective date is determined at launch. The first payment period starts on this effective date.

The payment obligation commences when Reshape Fitness Coaching has received the registration.

The client owes the subscription fee over the entire contract period. However, Reshape Fitness Coaching offers the client the opportunity to pay the agreement in advance in periodic installments of each month.

Payment of the subscription fee must be made by transfer per period of at least 1 month in advance or electronically via the system of iDEAL, Paypal or credit card payments. The general terms and conditions of iDEAL or Paypal or of the credit card (VISA or Mastercard) also apply to the transfer.

The payment must be received on the account of Reshape Fitness Coaching no later than the last day of the month (a month is 4 weeks from the start date of the client). Reshape Fitness Coaching is not liable for any malfunctions and/or errors that occur during the transfer of funds. In case of problems you should contact your bank.

In the event of late receipt of the amount due, the client will be sent a payment reminder. The client is given two weeks to pay the amount due. If the client is in default after this two-week period, the claim will be handed over for collection. All costs incurred for this are for the account of the client.

Reshape Fitness coaching is entitled to terminate the relationship with the client in the event of payment arrears without the payment obligation lapses.

Interim suspension of payment is not permitted.

The client is not entitled to a refund of (pre)paid monies.

 

Article 5: Services and obligations Parties

Reshape Fitness Coaching provides personalized services, based on advice in the field of behaviour, nutrition, training and recovery.

The services to be provided by Reshape Fitness Coaching are provided from the effective date of the Agreement.

Because the services of Reshape Fitness Coaching are provided online, Reshape Fitness Coaching cannot guarantee that its services are available at any time at any location and that this is done securely or that errors are resolved or that the services/products are free of viruses. or other potentially harmful software or components.

Reshape Fitness Coaching will at all times treat all information received from the client confidentially.

Infringement of the client’s rights must be reported by e-mail at reshapefitnesscoaching@gmail.com. After the report, Reshape Fitness Coaching will investigate the presence of unlawful information within a reasonable time and, if possible, take action against it.

The client is obliged to consult his or her doctor before starting a service of Reshape Fitness Coaching

The client is obliged in general to provide correct and correct information.

The client has the obligation not to supply material that is protected by copyright.

The client declares that the information provided, such as that for registration, is correct and complete and that it will be adapted by the client if it changes.

The client may not provide third parties access to Reshape Fitness Coaching’s services through its own registration. In case of violation, the client is fully liable for the direct and indirect damage thereof.

The client is fully liable for all damage at Reshape Fitness Coaching, as a result of the information shared by the client.

The client agrees that Reshape Fitness Coaching stores, processes and uses all data provided by the client and generated by use as further described in art. 3.8 of these Terms and Conditions.

Reshape Fitness Coaching reserves the right to change or discontinue part or all of the functionality of one or more parts of Reshape Fitness coaching at any time for a certain period or forever. This will always be communicated to the client. As a result of this change or discontinuation, part or all of the information shared by the client may be inaccessible or lost.

In the event of a change as referred to in point 13 of this article, for whatever reason, the client is only entitled to a pro rata return of the amount already paid (in advance) to Reshape Fitness Coaching.

 

Article 6: Risk and liability

Reshape Fitness Coaching is not liable for damage suffered by the client as a result of incorrect use of the website.

Reshape Fitness Coaching is not liable for damage suffered by the client as a result of incorrect use of the services provided by Reshape Fitness Coaching.

Reshape Fitness Coaching is not liable for damage resulting from incorrect information provided by the client.

Reshape Fitness Coaching is not liable for damage that has arisen as a result of not correctly following the advice of Reshape Fitness Coaching.

In all cases where liability might lie on the side of Reshape Fitness Coaching, Reshape Fitness Coaching’s liability is limited to the amount paid out in a particular case by the liability insurer of Reshape Fitness Coaching. In the event that the liability insurer of Reshape Fitness Coaching does not pay out, the liability of the Reshape program is limited to three times the amount charged to the client by Reshape Fitness Coaching.

Both Reshape Fitness Coaching and all its employees do not accept any liability for material or immaterial damage as a result of accident or injury to the participant and/or third parties, arising in any way whatsoever.

Both Reshape Fitness Coaching and all its employees do not accept any liability for damage, loss or theft of property of the client and/or third parties.

The client is liable for damage caused to property of Reshape Fitness Coaching if this damage is due to the negligence and/or fault of this member.

Article 7: Termination

A membership does not automatically end after expiry of any contract term. This is automatically extended by 1 month each time and can therefore be canceled monthly after the mandatory 3 months contract term.

The client cannot cancel his/her membership prematurely.

Temporary suspension of the subscription is only allowed in case of long-term illness under the following conditions:

  1. Suspension is only possible after submission of a medical certificate from a doctor
  2. Suspension is never possible with retroactive effect
  3. The client’s payment obligation is suspended for the actual duration of the suspension
  4. The end date of the membership is postponed by the term equal to the suspension.

Article 8: Intellectual property

By accepting these Terms and Conditions it is expressly acknowledged by the client that all designs, information, images and other content are the Product property of Reshape Fitness Coaching and are protected by the relevant intellectual property rights, including but not limited to copyrights, trademarks, database rights, neighboring rights, patents and design rights.

Reshape Fitness Coaching grants the client a limited, personal, non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable and revocable (Reshape Fitness Coaching) right to use the products and services of Reshape Fitness Coaching for personal purposes and under the conditions, as in these General Terms and Conditions.

When in an agreement between Reshape Fitness Coaching and a third party, a license for one or more of the products or services of Reshape Fitness Coaching is agreed, this concerns a limited, non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable and revocable right to use products and services.

The client is expressly prohibited from copying, modifying, publishing, using for direct or indirect commercial purposes designs, information, images and other content of Reshape Fitness Coaching, unless this has been expressly agreed in writing with Reshape Fitness Coaching.

Article 10: Communication

Communication can take place in various ways by Reshape Fitness Coaching such as update notifications or reminders, e-mail or otherwise.

The client agrees that Reshape Fitness Coaching may approach the client for changes or updates to the services, if it deems this necessary.

The client agrees that Reshape Fitness Coaching may approach the client for commercial purposes. After receiving an initial approach, the client has the option of not wanting to be approached in the future.

Within the services of Reshape Fitness Coaching, clients can communicate with each other, for example by posting comments or sending messages. The client declares not to send spam or otherwise unsolicited messages, of a commercial nature or otherwise, including but not limited to threatening, aggressive, obscene, libelous, infringing, privacy-violating or advertising messages. Acting in violation of these terms and conditions may result in immediate denial of access to and use of the Reshape Fitness Coaching services and termination of the license to use.

Reshape Fitness Coaching is at all times free to remove user communications or other parts of the shared information without further notice if the content of these communications and information justifies their removal.

Article 11: Final provisions

These terms and conditions and all agreements entered into by or with Reshape Fitness Coaching are exclusively governed by Dutch law.

All disputes arising as a result of the agreement between Reshape Fitness Coaching and a client will be submitted to the competent court in the Netherlands.

By entering into a membership, the client declares that he is aware of and accepts the General Terms and Conditions so that these general terms and conditions form one whole with the registration as referred to in Article 3.1 of these General Terms and Conditions and therefore together form the agreement.

Reshape Fitness Coaching is entitled to change the General Terms and Conditions. Changed Terms and Conditions apply to new members and to members whose membership is renewed.